يا محبوب

بزرگترين سوال در ارتباط با عشق زمينی و يا اسمانی بودن ان است.

عده ای بر اين عقيده استوارند که عشق بايد اسمانی باشد.

گروهی ديگر نيز ادعای زمينی بودن دارند.

حق با کيست؟

کدام حقيقت است و کدام خرافه؟

من در اين جا جواب ابن سوال را از قول فيلمساز مستند ساز و جوان کشورمان که از شاگردان مکتب آوينی و دستيار ابراهيم حاتمی کيا بود را می آورم.

سيد ابراهيم اصغر زاده

که در اثر برخورد هواپيمايش به کوه در سال ۱۳۸۰ به خيل شهيدان و همقطاران و همرزمانش پيوست.در مورد او بعدا مفصل می گويم .اما او در مورد عشق اين عقيده را داشت:

عشق حقيقی آن است که انسان را از عشق زمينی به عشق آسمانی و خدا برساند.

عشق آن است که انسان را به خويشتن خويش باز گرداند

حقيقت عشق در ذات احديت پنهان گشته است


اما دوستان خوبم:

عشق حقيقی مهدی است که ظهورش را به انتظار نشسته ايم

 

اللهم عجل لوليک الفرج

آمين

فدای همتون شم که با حاليد و با معرفت

می ماچمتون عزيزانم

سبز باشيد