اين قالب ويژه ماه محرم است.


 

 يا محبوب

السلام  عليک يا ابا عبد الله الحسين

و باز محرمی ديگر از راه رسيد و ما با ظهور عشق آسمانی ديگری آشنا شديم

چنگ دل اهنگ دلکش می زند

ناله عشق است و اتش ميزند

 

و حسين که نامش شرر به جانها ميزند

 

مرکز درد است و کانون شرار

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته يک صحرا جنون در چنگ او

يک نيستان ناله در اهنگ او

نغمه را گه زير و گه بم می کند

خرمنی آتش فراهم می کند

پرده بالا رفت و ديدم هست و نيست

راستی ناديدنی ها ديدنيست

کرده خود را ميزبان شعله ها

تا بسوزد در ميان شعله ها

عشق اينجا اوج پيدا می کند

قطره اينجا کار دريا ميکند

رخستی تا ترک اين هستی کنيم

بشکنيم اين شيشه تا مستی کنيم

 

متاسفانه نمی توانم بيشتر از اين بنويسم

چون از حال مساعدی برخوردار نيستم

 

اللهم عجل لوليک الفرج

آمين