امتحانات اصول حسابداری و اخلاق اسلامی به دليل بارندگی کنسل شد.