۱۳ خط برای زندگی از گابريل گارسيا مارکز:

 

۱- دوستت دارم٬‌نه به خاطر شخصيت تو٬‌بلکه به خاطر شخصيتی که من در هنگام با تو بودن پيدا می کنم.

 

۲- هيچکس لياقت اشکهای تو را ندارد و کسی که چنين ارزشی دارد باعث اشک ريختن تو نمی شود.

 

۳- اگر کسی تو را آنطور که می خواهی دوست ندارد٬‌به اين معنی نيست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد.

 

۴- دوست واقعی کسی است که دست تو را بگيرد ولی قلب تو را لمس کند.

 

۵- بدترين شکل دلتنگی آن است که در کنار کسی باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسيد.

 

۶- هرگز لبخند را ترک نکن٬‌حتی وقتی ناراحتی٬ چون هر کس امکان دارد عاشق لبخند تو شود.

 

۷- تو ممکن است در تمام دنيا يک فقط نفر باشی ولی برای بعضی افراد تمام دنيا هستی.

 

۸- هرگز وقتت را با کسی که حاضر نيست وقتش را با تو بگذراند نگذران.

 

۹- شايد خدا خواسته است که ابتدا بسياری از افراد نامناسب را بشناسی و سپس شخص مناسب را٬ بدين ترتيب وقتی او را يافتی بهتر می توانی شکر گذار باشی.

 

۱۰- به چيزی که گذشت غم نخور٬‌به آنچه پس از آن آمد لبخند بزن.

 

۱۱- هميشه افرادی هستند که تو را می آزارند٬‌با اين حال همواره به ديگران اعتماد کن و فقط مواظب باش که به کسی که تو را آزرده دوباره اعتماد نکنی.

 

۱۲- خود را به فرد بهتری تبديل کن و مطمئن باش که خود را می شناسی قبل از آنکه شخص ديگری را بشناسی و انتظار داشته باشی او تو را بشناسد.

 

۱۳- زياده از حد خود را تحت فشار نگذار٬ بهترين چيزها در زمانی اتفاق می افتد که انتظارش را نداری.

 

                                 اينم برای شما بچه با حالا بود