گویی از آن روز که احمدبن موسی(ع) آمد به شیراز و نسیم عطر اهل بیت پیچید در این شهر؛ شیراز مست شد به بوی بهار نارنج و نرگس و نسترن