شصت و هفت

سلام
نه اینکه به راهت چشم ندوخته باشم. نه اینکه از خاطر برده باشم. انگار بی انگاری مان در همین روز های ساده رقم خورد و لقمه هامان در همین روزمرگی ها و روزی های کوچک گرفته شد.

پیش از این رسم بر جدایی ها بود، اما این روزها رسم بر بی وفایی ها افتاده است. نه این دوری از تو خواست من است و نه این بی وفایی از تو بر من رواست.

چشم به راه قدم های تو دوخته ام. ساده و بی رمق.

بیا

/ 0 نظر / 20 بازدید