عاقبت

عاقبت کار همه

خاک گشتن پس اندوه بلندی ست

که تنهایی ماست

ابدیت با ماست

عاقبت خاک شدن کار همه ست

خاک یک گلدان یا

آجری در دیوار

یا پی خانه ی یک روحانی

که نمازش لب یک باغچه قامت گردد

عاقبت با ما نیست

سهم ما رویا نیست

عاقبت خاک گل کوزه گری شاید شد

که به دست مردی

می رود با دردی

کنج یک طاقچه گلدان گردد

هرکسی قصه خود دارد و بس

قصه ها خواندنی است

هیچ کس تنها نیست؟!  

پاسخش زیبا نیست

/ 0 نظر / 34 بازدید