ای هفتمین امام و ...

ای هفتمین امام و ای موسی زمان
ای باب مصطفی و ای معدن جهان

ما دست به دامان لطف تو برده ایم
دل از محبت غیر شما چون بریده ایم

گاهی کرامتی ز نظر سوی ما نما
دستی، عنایتی، نفسی سوی ما نما

...

پروانه ایم به دورت ، به ما بتاب
خورشید عالمین، به دنیای ما بتاب

(بوشهریان)

+
سالروز شهادتشان تسلیت باد

/ 0 نظر / 16 بازدید