بن بست

به بن بست رساندی ام
که ندان
که مپرس
که پی مگیر

به بن بست رساندی ام
که برو
که نمان
که نشین

به بن بست رساندی ام
بی غیرت باش
راحتم بگذار
من اجتماعی ام

به بن بست رساندی ام
دو ماه
شصت روز
بی تعهد و تفکر

.....

نمیدانی که به همین سادگی به بن بست رساندی اش، تمام کردی اش نه تمامت کرد.

/ 0 نظر / 22 بازدید